Huishoudelijk reglement UIT2019

De deelnemer is eerstejaars student bij een van de participerende onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, Universiteit voor humanistiek, Marnix Academie, Thim van der Laan, TIO en Schoevers.

REGISTRATIE EN BETALING:

 • Bij aanmelding is het alleen mogelijk om te betalen via iDEAL.
 • Indien de betaling niet is voldaan via iDEAL wordt de aanmelding geannuleerd.
 • Nadat het volledige bedrag is ontvangen via iDEAL zullen wij het toegangsbewijs toesturen.
 • Het is niet mogelijk te annuleren of geld terug te vorderen nadat de aanmelding is voltooid. Er zijn twee uitzonderingen om in aanmerking te komen om je inschrijving te annuleren en restitutie te krijgen. 
  • (1) Je hebt je eindexamen niet gehaald. Stuur voor vrijdag 29 juni 2018 een e-mail naar deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl met daarin een bericht van jouw opleiding.
  • (2) Je bent niet toegelaten voor een (lotings)studie. Stuur voor maandag 30 juli 2018 een e-mail naar deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl met daarin een bericht van studielink.
  • Verzoeken na bovenstaande data kunnen in verband met gemaakte kosten helaas niet in behandeling genomen worden.
  • Verzoeken staan ter beoordeling van het UITbestuur.
  • Restitutie van het deelnemersgeld vindt plaats in de periode na de UIT 2019.
 • Als ten gevolge van overmacht (zoals ziekte of overlijden in de naaste familie vlak voor of tijdens de UIT) niet aan de UIT kan worden deelgenomen, kan een verzoek tot terugbetaling van (een gedeelte) van de verschuldigde bijdrage worden ingediend bij Functionaris Deelnemers, Michiel van Veluwen. Dit verzoek moet uiterlijk zondag 5 augustus zijn ingediend. Latere verzoeken worden niet meer in behandeling genomen. Het UITbestuur beslist over het al dan niet terugbetalen.
 • In het geval dat de UIT (gedeeltelijk of geheel) geen doorgang kan vinden wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden, zal de organisatie zich inspannen om de schade voor de UITlopers zoveel mogelijk te beperken. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

TIJDENS HET EVENEMENT:

 • Het alcohol- en drugsbeleid van de UIT geldt voor alle evenementen. Dit houdt o.a. in:
  • Verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt niet toegestaan;
  • Nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Er wordt alleen normaal bier, wijn en radler 2.0% geschonken;
  • Eigen meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan;
  • Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs wordt niet getolereerd.
 • De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via dronebeelden) te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden.
 • Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het evenement, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de organisatie van de UIT.
 • De toegang tot evenementen kan iemand gedurende het evenement te alle tijden worden ontzegd, bijvoorbeeld als:
  • De deelnemer niet in het bezit is van een geldig polsbandje.
  • De deelnemer de instructies van de organisatie niet opvolgt.
  • De deelnemer in een dusdanige toestand is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving vormt.
  • De deelnemer in het bezit is van wapens en/of (hard)drugs.
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.
 • Het kan zijn dat jij of je tas gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 • Tijdens het zomerfeest (Ertussen UIT) is het niet toegestaan om te zwemmen na het nuttigen van alcohol.
 • Het bezoeken van ieder evenement is volledig op eigen risico.