Tickets

Alcohol- en drugsbeleid UIT 2021

Hieronder zal binnenkort het alcohol- en drugsbeleid te lezen zijn. Wanneer u vragen heeft over het alcohol- en drugsbeleid kunt u contact opnemen met Functionaris Programma II Veerle ten Kate via programma1@utrechtseintroductietijd.nl of bel 030-2532534

Alcohol- en drugsbeleid UIT 2021

Inleiding

Het UITbestuur, een bestuur bestaande uit zes studenten, organiseert in opdracht van de Colleges
van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de Utrechtse Introductie Tijd
(UIT). De nieuwe eerstejaarsstudenten krijgen een gevarieerd programma aangeboden om elkaar,
de onderwijsinstellingen, het studentenleven en de stad in al haar facetten te leren kennen.
Tijdens de selectie en training van alle medewerkers van de UIT, wordt het alcohol- en drugsbeleid
prominent onder de aandacht gebracht. Ook worden de studentenorganisaties en andere betrokken
partijen expliciet gevraagd zich te committeren aan het beleid. Elk jaar wordt er kritisch naar het
beleid gekeken, waarbij wordt getoetst of het beleid voldoet aan de eisen of toe is aan wijzigingen.
Het uitgangspunt voor dit alcohol- en drugsbeleid is de drank- en horecawet. Daarnaast heeft het
UITbestuur enkele eigen regels opgesteld. Hieronder volgt het alcohol- en drugsbeleid van de UIT
2021
Dit beleid is geldend voor alle gecommitteerden aan de UIT zoals genoemd in dit document.
Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met Jellinek, Trimbos en de opdrachtgevers Universiteit
Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Alcohol- en drugsbeleid

Begrippen

UIT: Utrechtse Introductie Tijd. Vijfdaags studentenevenement dat tot
doel heeft: het bekend maken van nieuwe studenten met
medestudenten, de in de stad aanwezige relevante faciliteiten,
onderwijsinstellingen en de stad Utrecht (voor meer informatie: zie
startkader Utrechtse Introductie Tijd 2021). De UIT 2021 vindt plaats
van 16 tot en met 19 augustus

UITbestuur: Utrechtse Introductie Tijd bestuur dat zich, in opdracht van de
Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, bezighoudt met de
organisatie van de UIT. Het UITbestuur is onderdeel van de Directie
Studenten, Onderwijs & Onderzoek (SO&O) van de Universiteit
Utrecht

UU: Universiteit Utrecht

HU: Hogeschool Utrecht

Deelnemer: Aankomend student die deelneemt aan de UIT

Mentor: Begeleider van een groep deelnemers tijdens de UITCrew: Functioneert als begeleider van de mentoren, verantwoordelijke voor
de logistiek voor/tijdens de UIT, en zijn ter ondersteuning van het UITbestuur

Horecamanagers: Hebben een coördinerende rol op alle tappunten tijdens het officiële
programma van de UIT en onderhouden contact met de
drankleveranciers op locatie

Eventmanager: Begeleider van de crew voor/tijdens de UIT

Medewerkers: Medewerkers van de UIT, onder andere het bestuur, eventmanagers,
crew, horecamanagers, etc.

Studentenorganisaties: Alle studentenorganisaties die gevestigd zijn in Utrecht

Centrale Post: De Centrale Post bevindt zich op een nader te bepalen centrale
locatie. Deelnemers, mentoren en alle andere geïnteresseerden
kunnen hier terecht met hun vragen, problemen en/of klachten.

Algemeen

Tijdens de gehele duur van de UIT wordt het alcohol- en drugsbeleid van de UIT gehandhaafd. Er
mag alcohol geschonken worden vanaf 14:00 uur.
Voor alle gecommitteerden aan de UIT geldt de drank- en horecawet en de Opiumwet. Het is voor
deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT die minderjarig zijn verboden alcohol te
nuttigen. Dit geldt ook voor deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT onder de 25 jaar
oud zonder geldig legitimatiebewijs.

Alcohol schenken en doorspelen

Het is ten strengste verboden om alcohol te schenken, verstrekken en/of door te spelen aan
deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT die minderjarig zijn. Dit geldt ook voor
deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT onder de 25 jaar oud zonder geldig
legitimatiebewijs.

Eigen alcoholische drank

Het is niet toegestaan om eigen drank te nuttigen op programmaonderdelen van de UIT. Op
programmaonderdelen van de UIT is het alleen toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen die
zijn aangeschaft bij barren gefaciliteerd door de UIT.

Alcoholvrije drank

Het schenken van in dit document gespecificeerde 0,0% dranken is toegestaan tijdens de officiële
programmaonderdelen van de UIT. Voor het aanbod van 0,0% dranken gelden dezelfde regels als
voor alcoholhoudende dranken.

Drankaanbod

Het UITbestuur zorgt ervoor dat er tijdens alle officiële programmaonderdelen van de UIT naast de
alcoholhoudende dranken altijd een voldoende gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken
beschikbaar is. Zowel tijdens de programmaonderdelen van de UIT, als bij de UIT aangesloten
studentenorganisaties, zal er gedurende de UIT geen sterke drank, premix of andere zwak
alcoholische dranken – behalve normaal bier, alcoholvrij bier, wijn, Radler 2.0% en Radler 0,0% –
worden geschonken.

Standaardhoeveelheden

Alcohol wordt tijdens de UIT geschonken in standaardhoeveelheden.
- Bier: maximaal 25 cl per consumptie
- Radler 2.0%: maximaal 33 cl per consumptie
- Wijn: maximaal 10 cl per consumptie

Gecommitteerden

De gecommitteerden aan de UIT zijn:
− UITbestuur
− Eventmanagers
− Crew
− Mentoren
− Deelnemers
− Bezoekers
− Studentenorganisaties
− Deelnemende horecagelegenheden

UITbestuur

De organisatoren van de UIT zijn samen met de projectleiders eindverantwoordelijk. Namens de
opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en
handhaving van het alcohol – en drugsbeleid binnen het UIT-programma. De verantwoordelijkheid
voor de handhaving bij externe partners, zoals horecagelegenheden en studentenorganisaties ligt bij
de externe partner. Het UITbestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten op het
terrein van de UIT bekend is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de UIT en zorgt dat
deze ook worden nageleefd. De medewerkers van de UIT zien er namens het UITbestuur op toe dat
de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden op verantwoorde wijze
plaatsvindt. Tijdens de UIT en de medewerkerstrainingen vóór de UIT wordt onder geen beding
aangedrongen op het gebruik van alcohol. Tijdens de UIT heeft het UITbestuur het recht om
personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere
verdovende middelen. Het UITbestuur zal ook de externe tappers hierop wijzen.

Eventmanagers

Samen met het UITbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de UIT. Bij overtreding van het
alcohol- en drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik, hebben de eventmanagers de plicht
om deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen.

Crew

Voor Crew geldt dat er geen alcoholische dranken worden genuttigd vóór en tijdens hun shift. De
crewleden die een shift draaien, zijn te herkennen aan de keycords. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik heeft de crew de plicht om deelnemers en
andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen.

Voorbereidend op de UIT wordt de Crew getraind door Trimbos en Jellinek om beter om te kunnen
gaan met incidenten en zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg om alcoholgebruik binnen
een groep te beperken. De Crew draagt opgedane kennis over aan mentoren.

Horecamanagers

De Horecamanagers en het barpersoneel zijn op zowel mondelinge als schriftelijke wijze door het
UITbestuur geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding van het beleid of bij
onverantwoord alcoholgebruik hebben de Horecamanagers en het barpersoneel de plicht om
deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. Zij dienen bovendien onder
geen beding aan te dringen op het gebruik van alcohol. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol/0,0% dranken door te spelen en te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar oud die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Het barpersoneel
tijdens de UIT is op de hoogte van het alcohol – en drugsbeleid en in het bezit van minimaal de
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Er is altijd een persoon aanwezig met diploma Sociale
Hygiëne. De Horecamanagers en het barpersoneel drinken geen alcoholische dranken tijdens hun
shift.

Mentoren

Zijn verantwoordelijk voor hun groepje. Zij zien toe dat de deelnemers zich houden aan de regels.
Mentoren zijn te herkennen aan het rode mentorshirt. Mentoren hebben een voorbeeldfunctie wat
betreft het alcoholgebruik van de deelnemers in hun groepje. Bij overtreding van het alcohol- en
drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik hebben de mentoren de plicht om deelnemers en
andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. De mentoren zijn gedurende de programma
onderdelen van de UIT verantwoordelijk voor hun groepje.

Mentoren kunnen een samenvatting van het alcohol- en drugsbeleid terugvinden in de app. Het
gehele beleid wordt doorgenomen tijdens de mentortraining voorafgaand de UIT. Na de training
krijgen de mentoren nog een factsheet waar het alcoholbeleid beknopt weergegeven is. Mentoren
zijn verantwoordelijk voor het overdragen van de regels in het alcohol- en drugsbeleid op de
deelnemers.

Deelnemers

De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan het alcohol- en drugsbeleid, draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en is zich bewust van de sancties op het niet
naleven van het beleid. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol/0,0% dranken door te
spelen aan jongeren onder de 18 jaar oud. Deelnemers kunnen een samenvatting van het alcoholen drugsbeleid terugvinden in de app en op de website van de UIT. Bovendien zullen de deelnemers tijdens de UIT door hun mentoren, en andere medewerkers, op het beleid gewezen worden.

Bezoekers

Sommige programmaonderdelen zijn ook toegankelijk voor externe bezoekers. Bij aankoop van het
toegangsticket dienen bezoekers akkoord te gaan met het alcohol- en drugsbeleid.

Studentenorganisaties

De studentenorganisaties vullen een groot deel van het programma van de UIT aan. Daarom is er
expliciet aandacht besteed aan de programma’s van de studentenorganisaties op het gebied van
alcohol en drugs. De programma’s worden in samenspraak met het UITbestuur vastgesteld.

Deelnemende horecagelegenheden

Horecagelegenheden vullen een deel van het programma van de UIT aan. Daarom is er expliciet
aandacht besteed aan de programma’s van de horecagelegenheden op het gebied van alcohol en
drugs. De programma’s worden in samenspraak met het UITbestuur vastgesteld. Wanneer een horecagelegenheid meedoet aan een officieel programmaonderdeel van de UIT, tekenen zij een contract. Hier staat onder andere in dat de horecagelegenheid zich moet houden aan
het alcohol – en drugsbeleid, zoals de in dit document genoemde schenktijden en drankaanbod.

Handhaving

UITbestuur

Namens de opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de
communicatie en handhaving van het alcohol – en drugsbeleid binnen het UITprogramma. Het
UITbestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten op het terrein van de UIT bekend
is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de UIT en ervoor zorgdraagt dat deze ook
worden nageleefd. Tijdens de UIT heeft het UITbestuur het recht om personen te weren die
zichtbaar te veel gedronken hebben of zichtbaar onder invloed zijn van andere verdovende
middelen. Het UITbestuur zal ook eventuele externe barmedewerkers hierop wijzen.

Op maandag 16 augustus 2021 krijgt elke deelnemer een polsbandje dat toegang geeft tot het
programma van de UIT (zowel bij de studentenorganisaties als op de locaties georganiseerd door het
UITbestuur). De bandjes voor jongeren onder de 18 jaar oud hebben een andere kleur dan de
bandjes voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Zo kan snel worden gezien of de deelnemer wel of
geen alcohol mag drinken. Tijdens de UIT zal de beveiliging actief letten op het naleven van het
alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding gaan beveiliging en UITbestuur in overleg.

Handhaving extern

Het UITbestuur heeft alle deelnemende partijen (horecagelegenheden, studentenorganisaties en
overige partners) geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid door middel van een brief en/of
door middel van overleg. Door deelname aan de UIT committeren deze partijen zich aan dit beleid.
De verantwoordelijkheid en handhaving voor de naleving ervan ligt echter bij de vergunninghouder
zelf.

Handhavers van de gemeente zullen tijdens de UIT steekproefsgewijs controleren op de handhaving
van de drank- en horecawet en kunnen bij overtreding boetes uitdelen.

Studentenorganisaties

De studentenorganisaties blijven, ondanks het overleg wat betreft hun programma tijdens de UIT,
zelf vergunninghouder voor hun evenement en dus ook zelf verantwoordelijk voor de handhaving
van de drank- en horecawet en dit alcohol- en drugsbeleid. Tijdens de UIT bezoeken UITbestuur en
eventmanagers de studentenorganisaties om steekproefsgewijs na te gaan of het alcohol- en
drugsbeleid wordt nageleefd.

Horeca en overige partners

Tijdens de UIT hebben horecaondernemingen het recht om deelnemers te weren die zichtbaar te
veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. De
horecagelegenheden zullen tijdens de UIT geen alcohol schenken aan in staat van dronkenschap
verkerende deelnemers en deelnemers die een gevaar lijken te zijn voor de openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid. Zij hebben zich, zoals altijd, aan de drank- en horecawet te houden.

Sancties

Sancties door het UITbestuur

Wanneer een gecommitteerde zich niet aan het alcohol- en drugsbeleid houdt, kan deze door het
UITbestuur een sanctie opgelegd krijgen. Het entreebewijs (polsbandje) wordt hierbij afgeknipt.
Hiermee wordt de toegang tot de UIT direct ontzegd. De deelnemer of medeweker kan de volgende
dag om in gesprek gaan met het UITbestuur. Wanneer er sprake is van verzachtende
omstandigheden, kan de deelnemer of medeweker zijn of haar entreebewijs (polsbandje)
terugkrijgen. Deze deelnemer of medewerker komt op een lijst terecht. Als de deelnemer of
medeweker wederom het alcohol- en drugsbeleid overtreedt, wordt het entreebewijs (polsbandje)
afgeknipt en mag hij of zij niet meer deelnemen aan de UIT.

Schenken of doorspelen van alcohol

Wanneer een medewerker of mentor alcohol doorspeelt aan jongeren onder de 18 jaar oud, kan
deze door het UITbestuur eerdergenoemde sancties opgelegd krijgen. Mentoren worden bij
overtreding vervangen door reservementoren die ook de mentortraining hebben gevolgd.
Medewerkers worden vervangen door bestaande medewerkers die de overige diensten overnemen.

Sancties door beveiliging

Wanneer bij het betreden van de activiteit ter plekke beoordeeld wordt dat een deelnemer in
beschonken staat is en/of zich niet houdt aan het alcohol- en drugsbeleid, kan deze door de
beveiliging weggestuurd worden bij de desbetreffende activiteit. Vervolgens zal bovengenoemde
sanctie in werking treden.

Drugs

Algemeen

Tijdens de UIT wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van drugs niet getolereerd. Dit geldt
voor zowel soft- als harddrugs en lachgas.

Handhaving en sancties drugs

Handhaving van drugs geschiedt op dezelfde wijze als de handhaving van het alcoholbeleid. Dezelfde
sanctie geldt daarmee automatisch ook voor overtreding van het drugsbeleid.