Tickets

Privacy statement

Inleiding

De Utrechtse Introductie Tijd (hierna "de UIT"), streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van deelnemers, vrijwilligers en andere bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De UIT houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

 

Welke persoonsgegevens de UIT verwerkt

De UIT kan in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken: NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum en leeftijd, nationaliteit, studierichting, studentnummer, contactgegevens in geval van nood, voorkeuren voor groepsindeling, klikgedrag en beeldopnames.  

 

Doeleinden

De UIT verwerkt bovenstaande persoonsgegevens met de volgende doeleinde: het mogelijk maken van deelname aan de UIT. Hieronder valt onder andere het aanmaken van een account bij de websites van de UIT, het gebruik van de websites en de UIT app, het vormen van groepjes en contact leggen tussen groepsgenoten en mentoren, het registeren van contactpersoon voor noodgevallen, het opnemen en onderhouden van contact met je voorafgaand aan en gedurende de UIT en het bieden van de juiste faciliteiten gedurende de UIT. Ook na de UIT kunnen je gegevens nog worden verwerkt, zoals voor de nieuwsbrief en enquete. Daarnaast verwerkt de UIT persoonsgegevens (beeldopnamen) voor promotiedoeleinden. 

 

Geanonimiseerde persoonsgegevens

Geanonimiseerde persoonsgegevens zullen worden gebruikt om een analyse te maken van de bezoekers van de kanalen van de UIT. Dit zal bijvoorbeeld gaan over de man/vrouw verhouding en de verhouding tussen deelnemers van de Hogescholen en de Universiteit.

 

Beeldmateriaal 

De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar deelnemers, vrijwilligers en andere bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Je verleent door deelname toestemming aan de UIT tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen en exploitatie daarvan, zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan je verschuldigd is. 

Beelden en foto’s kunnen op verzoek verwijderd worden, door een e-mail te sturen naar communicatie@utrechtseintroductietijd.nl

 

Klikgedrag 

Op de websites van de UIT worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel van het bijhouden van algemene bezoekersgegevens is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de websites te zetten. Op deze wijze kan de UIT haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UIT niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Na afloop van de UIT worden de persoonsgegevens na zeven jaar verwijderd gerekend vanaf de laatste UIT activiteit waarvoor je je als deelnemer of vrijwilliger hebt ingeschreven of waarvoor je een ticket hebt gekocht. De hiervoor genoemde termijn is onder meer opgenomen omdat de UIT op deze wijze kan bezien of iemand al eerder aan de UIT heeft deelgenomen als deelnemer of vrijwilliger, waar soms bepaalde voordelen aan verbonden zitten. Het staat je natuurlijk vrij om een beroep te doen op de jou toekomende rechten zoals in dit document is beschreven, zoals het verzoeken om verwijdering van gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UIT zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van de partijen die de UIT in staat stellen om haar werkzaamheden uit te voeren. De UIT heeft met deze partijen schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Hierbij kan je denken aan de beheerder van het inschrijfsysteem (3WA) en het platform (Eventline).

 

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hier kort benoemd. Je hebt het recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Wanneer je een van de onderstaande rechten wil uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl.  

Indien je na afloop van de UIT geen informatie over de UIT wenst te ontvangen, kan je je  afmelden door te mailen naar communicatie@utrechtseintroductietijd.nl

 

Wijzigingen

De UIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacybeleid van de UIT.