Gedragscode

Gedragscode

KADER

Het UITbestuur, een bestuur bestaande uit zes studenten, organiseert in opdracht van de Colleges van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). De nieuwe eerstejaarsstudenten krijgen een gevarieerd programma aangeboden om elkaar, de onderwijsinstellingen, het studentenleven en de stad in al haar facetten te leren kennen.

Door een veranderende samenleving met een toenemende mate van openheid en mogelijkheden om informatie te delen, is het meer dan ooit van belang dat de cultuur gedurende de UIT in overeenstemming is met de heersende normen en waarden van de maatschappij. De UIT draagt er in haar geheel zorg voor dat alle gecommitteerde van de UIT1 zich bij hen thuis voelen en dat hun veiligheid geborgd is.

REIKWIJDTE

De organisatoren van de UIT zijn samen met de projectleiders eindverantwoordelijk. Namens de opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en handhaving van de gedragscode binnen het UIT-programma. De verantwoordelijkheid voor de handhaving bij externe partners, zoals horecagelegenheden en studentenorganisaties ligt bij de externe partner.

Deze gedragscode beschrijft de principes van de gecommitteerde van de UIT en noemt een

aantal uitgangspunten voor de naleving ervan. Daarnaast is als vanzelfsprekend hoofdstuk 1, met

in het bijzonder artikel 1, van de Grondwet van toepassing.2 Door deze principes te beschrijven wordt bewustwording gecreëerd en naleving gestimuleerd. Partijen kunnen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze gedragscode is opgenomen.

Deze gedragscode heeft betrekking op alle georganiseerde programmaonderdelen vanuit het UITbestuur.

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten van deze gedragscode zijn:

a. Als gecommitteerde van de UIT heb je respect voor andere gecommitteerden van de UIT en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de UIT;

b. Als gecommitteerde van de UIT ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van de UIT;

c. Als gecommitteerde van de UIT zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilige sfeer binnen de UIT, onderdeel hiervan is het respecteren van elkaars grenzen;

d. Als gecommitteerde van de UIT uit je geen verbaal en fysiek geweld, hieronder vallen onder andere ook (cyber)pesten en intimidatie;

e. Als gecommitteerde van de UIT pas je geen seksueel overschrijdend gedrag toe;

f. Als gecommitteerde van de UIT stimuleer en motiveer je andere gecommitteerden om elkaar te respecteren en handel je wanneer dit niet gebeurt;

h. Als gecommitteerde van de UIT houd je je aan het alcohol- en drugsbeleid van de UIT;

i. Als gecommitteerde van de UIT draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.

HANDHAVING

De gedragscode geldt voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via sociale kanalen. We moedigen de gecommitteerden aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Deze melding kan (vertrouwelijk) gemaakt worden bij het UITbestuur of de vertrouwenspersoon van de UIT.

Tijdens de start van de UIT krijgt elk gecommitteerde een polsbandje dat toegang geeft tot het programma van de UIT (zowel bij de studentenorganisaties als op de locaties georganiseerd door het UITbestuur). De bandjes voor jongeren onder de 18 jaar oud hebben een andere kleur dan de bandjes voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Zo kan snel worden gezien of de deelnemer wel of geen alcohol mag drinken. Tijdens de UIT zal de beveiliging actief letten op het naleven van het alcohol- en drugsbeleid en de gedragscode. Bij overtreding gaan beveiliging en UITbestuur in overleg en bepalen of een sanctie opgelegd dient te worden.

SANCTIES

Sancties door het UITbestuur:

Wanneer een gecommitteerde zich niet aan de gedragscode houdt, kan deze door het UITbestuur een sanctie opgelegd krijgen. Op het moment dat een gecommitteerde op heterdaad wordt betrapt door het UITbestuur, wordt het entreebewijs (polsbandje) afgeknipt. Hiermee wordt de toegang tot de UIT direct ontzegd. De gecommitteerde kan de volgende dag in gesprek gaan met het UITbestuur. Wanneer er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de gecommitteerde zijn of haar entreebewijs (polsbandje) terugkrijgen. Deze gecommitteerde komt op een lijst terecht. Als de gecommitteerde wederom de gedragscode overtreedt, wordt het entreebewijs (polsbandje) afgeknipt en mag hij of zij niet meer deelnemen aan de UIT.

Op het moment dat er een melding via een gecommitteerde over een andere gecommitteerde binnenkomt bij het UITbestuur, zal het UITbestuur in gesprek gaan met de dader. Mogelijk wordt hierbij een officiële waarschuwing afgegeven. Op het moment dat er nog een melding binnenkomt over dezelfde gecommitteerde, wordt direct het entreebewijs (polsbandje) afgeknipt.

Bijlage 1 – CONTACT GEGEVENS BIJ INCIDENTEN

Centrale Post: 06-81183553 en deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl

UITbestuur: 06-28801262 en info@utrechtseintroductietijd.nl

Vertrouwenspersoon: vp-uit@soena.nl