ALCOHOL AND DRUG POLICY

Inleiding

 

Het UITbestuur, een bestuur bestaande uit vier studenten, organiseert in opdracht van de Colleges van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). De nieuwe eerstejaarsstudenten krijgen een gevarieerd programma aangeboden om elkaar, de onderwijsinstellingen, het studentenleven en de stad in al haar facetten te leren kennen. Om een veilige en prettige sfeer voor iedereen te creëren, is het alcohol- en drugsbeleid opgesteld.

Tijdens de selectie en training van alle medewerkers en vrijwilligers van de UIT, wordt het alcohol- en drugsbeleid prominent onder de aandacht gebracht. Ook worden de studentenorganisaties en andere betrokken partijen expliciet gevraagd zich te committeren aan het beleid. Elk jaar wordt er kritisch naar het beleid gekeken, waarbij wordt getoetst of het beleid voldoet aan de eisen of toe is aan wijzigingen. Het uitgangspunt voor dit alcohol- en drugsbeleid is de drank- en horecawet. Daarnaast heeft het UITbestuur enkele eigen regels opgesteld. Hieronder volgt het alcohol- en drugsbeleid van de UIT 2024.

Dit beleid is geldend voor alle gecommitteerden aan de UIT zoals genoemd in dit document.

Dit beleid is tot stand gekomen in opdracht van de opdrachtgevers Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Advies van Jellinek en Trimbos is voor dit alcohol- en drugsbeleid in acht genomen.

 

 

Alcohol- en drugsbeleid

Begrippen

UIT:      

Utrechtse Introductie Tijd. Vierdaags studentenevenement dat tot doel heeft: het bekend maken van nieuwe studenten met medestudenten, de in de stad aanwezige relevante faciliteiten, onderwijsinstellingen en de stad Utrecht. De UIT 2024 vindt plaats van 12 tot en met 15 augustus 2024.

UITbestuur:      

Utrechtse Introductie Tijd bestuur dat zich, in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, bezighoudt met de organisatie van de UIT. Het UITbestuur is onderdeel van de Directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek (SO&O) van de Universiteit Utrecht

UU:                     

Universiteit Utrecht

HU:                     

Hogeschool Utrecht

Deelnemer:      

Aankomend student die deelneemt aan de UIT

Mentor:             

Begeleider van een groep deelnemers tijdens de UIT

Crew (supercrew):        

Functioneert als begeleider van de mentoren, verantwoordelijke voor de logistiek voor/tijdens de UIT, en zijn ter ondersteuning van het UITbestuur

Horecamanagers:          

Hebben een coördinerende rol op alle tappunten tijdens het officiële programma van de UIT en onderhouden contact met de drankleveranciers op locatie.

Eventmanager:               

Begeleider van de crew voor/tijdens de UIT

Medewerkers:

Medewerkers van de UIT, iedereen met een bandje behalve deelnemers. Hieronder vallen ook medewerkers van deelnemende studentenorganisaties.

Studentenorganisaties:              

Alle studentenorganisaties die gevestigd zijn in Utrecht.

Horecagelegenheden:                 

Horecagelegenheden die deelnemen aan een programmaonderdeel van de UIT.

Centrale Post:

De Centrale Post bevindt zich op een nader te bepalen centrale locatie. Deelnemers, mentoren en

alle andere geïnteresseerden kunnen hier terecht met hun vragen, problemen en/of klachten.

 

 

Algemeen

Tijdens de gehele duur van de UIT (maandag 12 augustus t/m donderdag 15 augustus) wordt het alcohol- en drugsbeleid van de UIT gehandhaafd. De gehele UIT wordt er vanaf 14:00 uur alcohol geschonken.

Voor alle gecommitteerden aan de UIT geldt de drank- en horecawet en de alcoholwet.

 

Alcohol

Alcohol schenken en doorspelen

Het is voor deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT die minderjarig zijn verboden alcohol te nuttigen. Dit geldt ook voor deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT onder de 25 jaar oud zonder geldig legitimatiebewijs. Het is ten strengste verboden om alcohol te schenken, verstrekken en/of door te spelen aan deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT die minderjarig zijn. Dit geldt ook voor deelnemers, medewerkers en bezoekers van de UIT onder de 25 jaar oud zonder geldig legitimatiebewijs. We hanteren hier de algemene alcohol wet.

Eigen alcoholische drank

Het is niet toegestaan om eigen drank te nuttigen op programmaonderdelen van de UIT. Op programmaonderdelen van de UIT is het alleen toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen die zijn aangeschaft bij barren gefaciliteerd door de UIT. 

 

 

Alcoholvrije drank

Het schenken van in dit document gespecificeerde 0,0% dranken is toegestaan tijdens de officiële programmaonderdelen van de UIT. Voor het aanbod van 0,0% bier en Radler gelden dezelfde regels als voor alcoholhoudende dranken.

Drankaanbod

Het UITbestuur zorgt ervoor dat er tijdens alle officiële programmaonderdelen van de UIT naast de alcoholhoudende dranken altijd een voldoende gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken beschikbaar is. Zowel tijdens de programmaonderdelen van de UIT, als bij de UIT aangesloten studentenorganisaties, zal er gedurende de UIT geen sterke drank, premix of andere zwak alcoholische dranken – behalve normaal bier, alcoholvrij bier, wijn, Radler 2.0% en Radler 0,0% – worden geschonken. Gecommitteerde studentenorganisaties kunnen een aanvraag indienen om af te wijken van het alcoholbeleid met één extra alcoholhoudende drank tijdens de UIT 2024. Het huidige alcoholbeleid blijft leidend en deze optie is alleen als aanvulling mogelijk op het huidige alcoholbeleid. Mogelijkheid tot aanvraag voor deze aanvullende optie wordt door het UITbestuur t.z.t. gecommuniceerd.

Standaardhoeveelheden

Alcohol wordt tijdens de UIT geschonken in standaardhoeveelheden.

        Bier: maximaal 25 cl per consumptie

        Radler 2.0%: maximaal 33 cl per consumptie

        Wijn: maximaal 10 cl per consumptie 

 

Drugs

Tijdens de UIT wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van drugs niet getolereerd. Dit geldt voor zowel soft- als harddrugs en lachgas.

Handhaving en sancties drugs

Handhaving van drugs geschiedt op dezelfde wijze als de handhaving van het alcoholbeleid. Dezelfde sanctie geldt daarmee automatisch ook voor overtreding van het drugsbeleid.

 

 

 

Gecommitteerden

De gecommitteerden aan de UIT zijn:

       UITbestuur

       Eventmanagers

       Crew (supercrew)

       Mentoren

       Deelnemers

       Bezoekers

       Studentenorganisaties

       Deelnemende horecagelegenheden


UITbestuur

De organisatoren van de UIT zijn samen met de projectleiders vanuit de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht eindverantwoordelijk. Namens de opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en handhaving van het alcohol – en drugsbeleid binnen het UIT-programma. De verantwoordelijkheid voor de handhaving bij externe partners, zoals horecagelegenheden en studentenorganisaties ligt bij de externe partner. Het UITbestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten op het terrein van de UIT bekend is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de UIT en zorgt dat deze ook worden nageleefd. De medewerkers van de UIT zien er namens het UITbestuur op toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden op verantwoorde wijze plaatsvindt. Tijdens de UIT en de medewerkerstrainingen vóór de UIT wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol. Tijdens de UIT heeft het UITbestuur het recht om personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. Het UITbestuur zal ook de externe tappers hierop wijzen.

Voorbereidend op de UIT wordt het bestuur getraind door Jellinek om beter om te kunnen gaan met incidenten met betrekking tot alcohol en/of drugs en zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg om alcoholgebruik binnen een groep te beperken.

Eventmanagers

Eventmanagers zijn samen met het UITbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de UIT. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik, hebben de eventmanagers de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen.

Voorbereidend op de UIT worden de eventmanagers getraind door Jellinek om beter om te kunnen gaan met incidenten en zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg om alcoholgebruik binnen een groep te beperken.

Crew

Voor Crew geldt dat er geen alcoholische dranken worden genuttigd 8 uur vóór en tijdens hun shift. De crewleden die een shift draaien, zijn te herkennen aan de keycords. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik heeft de crew de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen.

Horecamanagers

De Horecamanagers en het barpersoneel zijn op zowel mondelinge als schriftelijke wijze door het UITbestuur geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding van het beleid of bij onverantwoord alcoholgebruik hebben de Horecamanagers en het barpersoneel de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. Zij dienen bovendien onder geen beding aan te dringen op het gebruik van alcohol. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol/0,0% dranken door te spelen en te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar oud die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Horecamanagers tijdens de UIT zijn op de hoogte van het alcohol – en drugsbeleid en in het bezit van minimaal de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Er is altijd een persoon aanwezig met diploma Sociale Hygiëne. De Horecamanagers en het barpersoneel drinken geen alcoholische dranken tijdens hun shift.

Voorbereidend op de UIT wordt de Horecacrew getraind door Jellinek om beter om te kunnen gaan met incidenten en zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg om alcoholgebruik binnen een groep te beperken. De Horecacrew draagt opgedane kennis over aan mentoren.

Mentoren

Zijn verantwoordelijk voor hun groepje. Zij zien toe dat de deelnemers zich houden aan de regels. Mentoren zijn te herkennen aan het rode mentorshirt.  Mentoren hebben een voorbeeldfunctie wat betreft het alcoholgebruik van de deelnemers in hun groepje. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of bij onverantwoord alcoholgebruik hebben de mentoren de plicht om deelnemers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. De mentoren zijn gedurende de programma onderdelen van de UIT verantwoordelijk voor hun groepje. Dit betekent dat ze ook aangesproken kunnen worden op het gedrag van de deelnemers in hun groepje.

Mentoren kunnen een samenvatting van het alcohol- en drugsbeleid terugvinden in de app. Voorbereidend op de UIT worden de mentoren getraind door Trimbos en Jellinek om beter om te kunnen gaan met incidenten en zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg om alcoholgebruik binnen een groep te beperken. Mentoren zijn verantwoordelijk voor het overdragen van de regels in het alcohol- en drugsbeleid op de deelnemers.

Deelnemers

De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan het alcohol- en drugsbeleid, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en is zich bewust van de sancties op het niet naleven van het beleid. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol/0,0% dranken door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar oud. Deelnemers kunnen een samenvatting van het alcohol- en drugsbeleid terugvinden in de app en op de website van de UIT. Bovendien zullen de deelnemers tijdens de UIT door hun mentoren, en andere medewerkers, op het beleid gewezen worden.

Bezoekers

Sommige programmaonderdelen zijn ook toegankelijk voor externe bezoekers. Bij aankoop van het toegangsticket dienen bezoekers akkoord te gaan met het alcohol- en drugsbeleid.

Studentenorganisaties

De studentenorganisaties vullen een deel van het programma van de UIT aan. Daarom is er expliciet aandacht besteed aan de programma’s van de studentenorganisaties op het gebied van alcohol en drugs. De programma’s worden in samenspraak met het UITbestuur vastgesteld.

Deelnemende horecagelegenheden

Horecagelegenheden vullen een deel van het programma van de UIT aan. Daarom is er expliciet aandacht besteed aan de programma’s van de horecagelegenheden op het gebied van alcohol en drugs. De programma’s worden in samenspraak met het UITbestuur vastgesteld.

Wanneer een horecagelegenheid meedoet aan een officieel programmaonderdeel van de UIT, tekenen zij een contract. Hier staat onder andere in dat de horecagelegenheid zich moet houden aan het alcohol – en drugsbeleid, zoals de in dit document genoemde schenktijden en drankaanbod.

 

 

Handhaving

UITbestuur

Namens de opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en handhaving van het alcohol – en drugsbeleid binnen het UITprogramma.  Het UITbestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten op het terrein van de UIT bekend is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de UIT en ervoor zorgdraagt dat deze ook worden nageleefd.  Tijdens de UIT heeft het UITbestuur het recht om personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of zichtbaar onder invloed zijn van andere verdovende middelen. Het UITbestuur zal ook eventuele externe barmedewerkers hierop wijzen.

Op maandag 12 augustus 2024 krijgt elke deelnemer een polsbandje dat toegang geeft tot het programma van de UIT (zowel bij de studentenorganisaties als op de locaties georganiseerd door het UITbestuur). De bandjes voor jongeren onder de 18 jaar oud hebben een andere kleur dan de bandjes voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Zo kan snel worden gezien of de deelnemer wel of geen alcohol mag drinken. Tijdens de UIT zal de beveiliging actief letten op het naleven van het alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding gaan beveiliging en UITbestuur in overleg.

Handhaving extern

Het UITbestuur heeft alle deelnemende partijen (horecagelegenheden, studentenorganisaties en overige partners) geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid door middel van een brief en/of door middel van overleg. Door deelname aan de UIT committeren deze partijen zich aan dit beleid. De verantwoordelijkheid en handhaving voor de naleving ervan ligt echter bij de vergunninghouder zelf.

Handhavers van de gemeente zullen tijdens de UIT steekproefsgewijs controleren op de handhaving van de drank- en horecawet en kunnen bij overtreding boetes uitdelen.

Studentenorganisaties

De studentenorganisaties blijven, ondanks het overleg wat betreft hun programma tijdens de UIT, zelf vergunninghouder voor hun evenement en dus ook zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de drank- en horecawet en dit alcohol- en drugsbeleid. Tijdens de UIT bezoeken UITbestuur en eventmanagers de studentenorganisaties om steekproefsgewijs na te gaan of het alcohol- en drugsbeleid wordt nageleefd.

Horeca en overige partners

Tijdens de UIT hebben horecaondernemingen het recht om deelnemers te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. De horecagelegenheden zullen tijdens de UIT geen alcohol schenken aan in staat van dronkenschap verkerende deelnemers en deelnemers die een gevaar lijken te zijn voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Zij hebben zich, zoals altijd, aan de drank- en horecawet te houden.

 

 

Sancties

Sancties door het UITbestuur

Wanneer een gecommitteerde zich niet aan het alcohol- en drugsbeleid houdt, kan deze door het UITbestuur een sanctie opgelegd krijgen. Bij een medewerker of deelnemer kan het entreebewijs (polsbandje) hierbij worden afgeknipt. Hiermee wordt de toegang tot de UIT direct ontzegd. Zowel de studentenorganisaties, horecagelegenheden als overige partners zijn hiertoe niet bevoegd. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven en naleven van het beleid. De deelnemer of medewerker, waarvan het polsbandje is doorgeknipt, kan de volgende dag in gesprek gaan met de projectleiders. Wanneer er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de deelnemer of medewerker diens entreebewijs (polsbandje) terugkrijgen. De naam van deze deelnemer of medewerker wordt genoteerd. Als de deelnemer of medewerker wederom het alcohol- en drugsbeleid overtreedt, wordt het entreebewijs (polsbandje) afgeknipt en mag die niet meer deelnemen aan de UIT. Bij een gecommitteerde studentenorganisatie of horecagelegenheid zal er een gesprek worden ingepland om de overtreding te gezamenlijk bespreken.

Schenken of doorspelen van alcohol

Wanneer een medewerker of mentor alcohol doorspeelt aan jongeren onder de 18 jaar oud, kan deze door het UITbestuur eerdergenoemde sancties opgelegd krijgen. Mentoren worden bij overtreding vervangen door reservementoren die ook de mentortraining hebben gevolgd. Medewerkers worden vervangen door bestaande medewerkers die de overige diensten overnemen.

Sancties door beveiliging

Wanneer bij het betreden van de activiteit ter plekke beoordeeld wordt dat een deelnemer in beschonken staat is en/of zich niet houdt aan het alcohol- en drugsbeleid, kan deze door de beveiliging weggestuurd worden bij de desbetreffende activiteit. Vervolgens zal bovengenoemde sanctie in werking treden.

 

Bovenstaande sancties zijn van de UIT. Overige sancties vanuit de alcoholwet gelden natuurlijk ook.